תפסיקו להיות כבדים… | חסידות לפרשת תרומה תשפ”א

שבת זכור בפתח, ואנו מקוים שאתם כבר מתכוננים לפורים ו’מרבין בשמחה’ מיום ליום! לעתים, נראית לנו שמחת פורים כהוללות אחת גדולה, האמנם זו היתה כוונתם של מרדכי היהודי ואסתר המלכה בקבעם את ‘ימי הפורים האלה’? במאמר השבוע נבחין בין שמחה להוללות, נלמד על המעלה של ההוללות אך גם על החיסרון הגדול שלה ונפנים כיצד אמורה […]

דברי תורה לפרשת תרומה – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך ‘דבר תורה יומי’ שכתב הרב עצמו. א.  “וידבר הוי’ אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת”. פרשת תרומה היא הפרשה הראשונה בתורה שפותחת בפסוק “וידבר הוי’ אל משה לאמר”. בכל […]

פרשת תרומה לפי שבע המידות – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד ועד מלכות.מתוך מעין גנים תשס”ב. בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: “ממלכת כהנים” כבפרשות רבות, “ראשון” הוא רקע לכל הפרשה – ה’ קורא לישראל להתנדב לבנין המשכן וכליו, וזו הכנה לכל פרטי ציוויי הבניה בהמשך. העיקר כאן הוא נדבת הלב – התעוררות החסד של עם ישראל […]

והיה מחניך קדוש, ועשו לי מקדש – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

על סמיכות המצוות “לא ישבו בארצך” ו”ועשו לי מקדש”. מעובד מדברי הרב. פי שיטת הרמב”ם במנין תריג מצות תורתנו הקדושה (וכן ספר החנוך וכל מוני המצות הנמשכים אחריהם), מצות “שלא להושיב עובדי עבודה זרה בארצנו, שנאמר ‘לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי’” שבסוף פרשת משפטים, סמוכה למצוה “לבנות בית הבחירה, שנאמר ‘ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם’” […]

המקדש בקו האופק – יוסף פלאי

בניין המקדש בתוך המערכת הכוללת של כינון מלכות ישראל “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם“. מדברי הרמב”ם בתחילת הלכות בית-הבחירה, עולה כי ציווי זה אינו מתייחס רק לשעתו, להקמת המשכן על ידי משה רבינו במדבר סיני, אלא גם לכל הדורות (וכן כותב אור-החיים הקדוש על אתר). סיוע לדבר ניתן להביא מהפעם הקודמת שנזכר המושג “מקדש” – […]

לאהוב את הפרטים – הרב יצחק שפירא

פרטי הפרטים במשכן – סוד האהבה בין ישראל לקב”ה. הפרטים ונדבת-הלב בעשיית המשכן וכליו אנו נפגשים עם ציוויים מפורטים ומדוייקים במיוחד – “ועשו ארון עצי שיטים, אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו” וכו’. הכל מדוד ומנוי וספור ושקול. כל הפרטים מוכתבים במדויק, החל מחומר הגלם ועד לגימור הסופי. הדייקנות הזו, וההקפדה על כל פרט, […]

נדבת המשכן – רצוא ושוב – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

“ויקחו לי תרומה”, “ועשו לי מקדש” – חיבור נדבת הלב הרץ למעלה עם השראת השכינה היורדת למטה, בסוד “רצוא ושוב”. הפרשיה הפותחת את פרשת תרומה מהווה מעין כותרת לכל הפרשות הבאות, עד סוף ספר שמות, העוסקות בעשית המשכן וכליו. בפרשיה זו יש שני ציוויים: על לקיחת התרומה-הנדבה ועל עשיית המשכן וכליו. לכאורה, העיקר הוא הציווי […]

מי יבנה את המקדש? – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

לאיזה בית מקדש אנו מצפים? כזה שמהווה הופעת האלוקי, הניסי והנשגב, או כזה שאנו נבנה בעשר אצבעותינו? ואולי משהו שיש בו משני הדברים, בידי אדם ובידי שמים גם יחד, מתוך תודעה שכל מה שאנו עושים הוא בשליחות ה’ ומכוחו. מי יבנה את בית המקדש השלישי? תלוי את מי שואלים. יש אומרים: ברור שאנחנו נבנה את […]