אב במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השישי מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – קרא עלי מועד חדש מנחם-אב הרי הוא, כשמו, מוכן ועומד לנחמה גמורה, נחמה בכפלים. בו מתנחם הקב"ה על הרעה אשר מצאה את עמו ומעורר רחמים עליהם כרחם אב על בנים, ובת קול מפוצצת ואומרת: אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, מה לו לאב שהגלה את […]

תמוז במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק החמישי מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – חדש הראיה והיראה החדשים תמוז-אב, באים בשנה כבני זוג, כרוכים ותלויים זה בזה וזוקקים זה לזה. כנגדם בנפש – חושי הראיה והשמיעה, כאמור בספר יצירה. ולעומתם בשבטים – כפי סדר האריז"ל המכוון את חדשי השנה כנגד סדרן של הדגלים – ראובן ושמעון, הקרויים על שם הראיה והשמיעה. […]

סיון במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק הרביעי מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – הוא סיני הוא מוריה בחדש השלישי, חדש סיון שבו ניתנה לנו תורה מורשה מסיני, ראוי לנו להתבונן במקדש בבחינת מוריה – הר-התורה ש"ממנו הוראה יוצאת לעולם"[1]. הקשר הפנימי, עד כדי זהות, שבין הר סיני להר המוריה כמדומה שאינו צריך לפנים. העדות הברורה עליו היאהעדות גופה – שני לוחות העדות הכתובים באצבע אלקים […]

אייר במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השלישי מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – "חיילין למשכנא" בחדש אייר בולט בתורה ענין הפקודים, הן במשמע של החיל הגדול, כל בני ישראל לשבטיהם – "איש על מחנהו ואיש על דגלו", והן במשמע של תפקידים ומשמרות – "איש איש על עבודתו ואל משאו". באחד לחדש השני החלו משה ואהרן לפקוד את ישראל על פי […]

ניסן במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השני מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א. נס הדילוג חודש ניסן "ראשון הוא לכם לחודשי השנה". כל עניניו של חדש זה בקפיצה ובדילוג – "קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות", וכך שמו "ניסן" – על שם הנס ועל שם הניצן. מתוך תרדמת החורף הנצו הנצנים לפתע ומתוך אפלת מצרים הופיע ונגלה החדש-החידוש […]

המקדש בשנה – אדר במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק הראשון מסדרת המאמרים "המקדש בשנה", ובתחילתו פרקי-מבוא להתבוננות של "עולם-שנה-נפש". פרקי מבוא א – "קומות" שונות של מקדש אנו נוהגים, ברגיל, לעסוק במקדש בבחינת מקום. היינו מיקומו בעולם, צורתו, תבניתו, מדותיו, טיב החמרים ודרכי הבנין, ובקיצור – איכותו הפיזית במישור הגשמי, המוחשי. רוב המקורות שבידינו עוסקים בדרך הטבע בממד זה. ואולם, כפי הידוע מספר […]

המקדש בשנה – אדר במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק הראשון מסדרת המאמרים "המקדש בשנה", ובתחילתו פרקי-מבוא להתבוננות של "עולם-שנה-נפש". פרקי מבוא א – "קומות" שונות של מקדש אנו נוהגים, ברגיל, לעסוק במקדש בבחינת מקום. היינו מיקומו בעולם, צורתו, תבניתו, מדותיו, טיב החמרים ודרכי הבנין, ובקיצור – איכותו הפיזית במישור הגשמי, המוחשי. רוב המקורות שבידינו עוסקים בדרך הטבע בממד זה. ואולם, כפי הידוע מספר […]

כסליו במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השמיני מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א. "הנרות-לעולם" דומה כי ימי כסלו וחגו חג החנוכה אין כמותם נאים לקרב את המקדש אל הלבבות, אין כיוצא בהם מיטיבים ומעמיקים להחדיר את אורו של מקדש אל סדקי הנפש הישראלית. זיום הצנוע של "הנרות הללו" – שנמסך בהם מנוגה נרות מנורת המקדש – מיישב את האורות בכלי הנפש […]

מרחשון במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השמיני מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – ירח בול – גמר בנין שלמה חדש מרחשון, ככל החדשים ה"חסרים", האור המיוחד לו באורות-המקדש, טמיר ונעלם, וצריך התבוננות יתירה לגלותו, להפיק "הלכות מרובות" מן ה"מקרא המועט", מהם נקח חזוק ידים לכינון עבודת המקדש. במקרא מצוין מרחשון, כחדש שבו כלה שלמה המלך לבנות את בית המקדש "בשנה […]

תשרי במקדש – ר' עודד כי-טוב

הפרק השמיני מסדרת המאמרים "המקדש בשנה". א – שובע שמחות החדש השביעי, חדש תשרי, נדרש בדברי חכמים לענין שובע: "שביעי – שהוא משובע במצוות: שופר בתוכו, כיפור בתוכו, סוכה בתוכו, ערבה בתוכו. דבר אחר: שהוא משובע בכל: גרנות בתוכו, גיתות בתוכו, כל מיני מגדים בתוכו" (ילקוט רמז תרמה). ואם אתה מוצא שובע בעולם, בידוע שתמצאנו […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: