להוריד את ה' אלינו! | פרשת יתרו התשפ"ד

בפרשתנו יתרו מגיע למדבר לגמרי מחוץ לכל הניסים האלוקיים שהיו במצרים, ומתחיל לייעץ למשה רבנו עצות. מה הוויכוח בין יתרו למשה, ולמה בכל זאת משה מקבל את עצתו? האם יש קשר להסכמים הבינלאומיים וללחץ שהגויים מפעילים על ישראל? על זאת ועוד במאמר שלפנינו. >>לגרסת הדפסה לחצו כאן<< בפרשת השבוע האירוע המרכזי הוא מעמד הר סיני. […]

למה צריך שני לוחות?!  | חסידות לפרשת יתרו תשפ"ג

הלוח הימני של לוחות הברית מבטא את הנוכחות של ה' באופןחיובי, והלוח השמאלי מזהיר את האדם לא לפגום במה שמיועדלהיות כלי לנוכחות האלקית על זאת ועוד במאמר שלפנינו. לגרסת הדפסה לחצו כאן שבת שלום בית 'עוד יוסף חי'

הפחד הגדול של ה'… | מייל שבועי פרשת יתרו תשפ"א

שלום לידידינו היקרים! 'בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. במרכז פרשת יתרו ניצב לו מעמד הר סיני, בו עם ישראל שומע את עשרת הדברות ומקבל על עצמו את התורה, ובו ה' מתגלה במלוא עוזו, עם כל הרוממות וה'נוֹראוּת' שלו (כפי שדיברנו בשבוע שעבר על המילים 'נאדר בקדש') כשנתבונן בפסוקי […]

דברי תורה לפרשת יתרו – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א.  "אנכי הוי' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים". הנה ידוע שכל התורה כולה כלולה בעשרת הדברות, ועשרת הדברות עצמם כלולים בדיבר הראשון והשני, "אנכי" ו"לא יהיה לך", שמפי הגבורה שמענו, והדיבר הראשון והשני כלולים בדיבר הראשון "אנכי וגו'", ודיבר "אנכי וגו'" כלול […]

ממלכת כהנים וגוי קדוש – יוסף פלאי

על ההבדל בין ישראל לעמים. מדברי הרב. ההבדל העצמי שבין יהודי לגוי (שבגללו בחר בנו ה' אלקינו מכל העמים להיות לו יתברך לעם סגֻלה, ואף ייחד את שמו יתברך עלינו, להקרא "הוי' אלהי ישראל"), משתקף בארבע נקודות. נקביל ארבע נקודות אלו כנגד ד אותיות שם הוי' ב"ה וכנגד ד עולמות אבי"ע ונשתדל לבאר אותן: א. חלק א-לוה ממעל ממש […]

כאיש אחד בלב אחד – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

הכנה למתן תורה בפרשת יתרו. מעובד מדברי הרב. בפרשתנו מתוארת חנית בני ישראל מול הר סיני בראש חדש סיון, כהכנה למתן תורה: "ויחן שם ישראל נגד ההר". מכך שהתורה נוקטת בלשון יחיד – 'ויחן' ולא 'ויחנו' לומדים חז"ל (ומובא ברש"י על הפסוק) על האחדות שהיתה בחניה זו: "'ויחן שם ישראל' – כאיש אחד בלב אחד, […]

הפנמת מתן תורה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מתוך מעין גנים לפרשת יתרו. בעריכת איתיאל גלעדי. מתן תורה – נקודת שיא מעמד הר סיני הוא שיא ספר שמות: יציאת מצרים וקריעת ים סוף היו גילויי שכינה ראשוניים, ששיאם ותכליתם במתן תורה, בו ירד ה' עצמו לעולם הזה. הפרשות שאחרי מתן תורה הן התפרטות ההתגלות הזו, בדינים מפורטים ובבנין משכן לשכינה שירדה לעולם. כמובן, […]

פרשת יתרו לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד ועד מלכות.מתוך מעין גנים תשס"ב. בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: "כיתרון האור מן החשך" חז"ל דורשים כי יתרו "יתר פרשיה בתורה". בעומק, כל אור התורה מופיע "כיתרון האור מן החשך", על רקע מציאות של עולם חשוך (עולם מלשון העלם, כנודע), ולכן מתן תורה מופיע בפרשת יתרו. הכרת […]

בין הפחד והחדוה – יוסף פלאי

התגובה של יתרו שמביאה אותו להתגייר. בדברי חז"ל יתרו הוא האב-טיפוס לגר-צדק. זהו הגוי הישר, המחפש את האמת בכל העבודות-הזרות שבעולם עד שמוצא הוא אותה אצל ישראל ואף זוכה להיות חותן משה איש האלקים. לא לחינם נכתבה ביאת יתרו לפני מתן תורה. הגיור הפרטי של יתרו מופיע כהקדמה למעמד הר סיני שבו עוברים כל ישראל […]

עשרת הדברים ושבע המצוות – הרב יצחק שפירא

בהר סיני התחייבנו מחדש גם בכל החיובים האנושיים הבסיסיים ביותר. הפעם נתבונן מעט בתוכן המיוחד של עשרת הדברות אשר שמענו בהר סיני. אין חדש הנה בבדיקה פשוטה של עשרת הדברות מתברר שכמעט כל הציוויים בעשרת הדברות אינם מיוחדים דוקא לישראל! הלא כל בני האדם מחוייבים בשבע מצוות בני-נח, וכמעט כל עשרת הדברות – מלבד מצות השבת – […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: