מה נותן את הכח להקים משפחה? | חסידות לפרשת בא תשפ”ב

בפרשתנו מודגש במיוחד היחס לבנים: משה אומר לפרעה שנלך לעבוד את ה’ “בבנינו ובבנותינו”, קרבן הפסח צריך להיות “לחק לך ולבניך”, ובסוף הפרשה אנחנו מצווים על פדיון הבן ועל “והגדת לבנך”. כל זה עוד לפני שמזכירים את השאלות ששואלים הבנים, ואת התשובות שעלינו לענות להם “והיה כי ישאלך בנך”, “והיה כי יאמרו אליכם בניכם”. למה ביציאת מצרים מודגש […]

את טענת פרעה גם אנו טוענים בסתר ליבנו… | מייל שבועי פרשת בא תשפ”א

בס”ד שלום לידידינו היקרים! בשבוע שעבר הסברנו כיצד מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום מתבטאת בעבודה נפשית של יציאה ממיצרי הנפש אל ה’, ולאור זאת הסברנו את המתואר על מכות מצרים, פרעה ומשה רבינו כהתרחשות שלמה המתרחשת תמיד אצלנו בנפש. במאמר השבוע אנו ממשיכים באותה התבוננות ומסבירים את המתרחש בתחילת פרשת בא: מה ההבדל בין […]

דברי תורה לפרשת בא – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך ‘דבר תורה יומי’ שכתב הרב עצמו. א. “ויאמר הוי’ אל משה בא אל פרעה וגו’”. ג פעמים – בא – נאמר “ויאמר הוי’ אל משה בא אל פרעה”, פעמיים (כנגד ה-ב של בא) בפרשת וארא ופעם אחת (כנגד ה-א של בא) כאן, בתחילת פרשת בא. דווקא פרשתנו פותחת ונקראת על שם “בא [אל פרעה]”. פרשתנו היא […]

לא יחרץ כלב לשונו – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

מהי משמעות הדבר שבמכת בכורות לא חרץ כלב לשונו. שיאן של עשר המכות היא מכת בכורות, ובהתראה על מכה זו מתאר משה רבינו את המכה ואת העתיד להתחולל בעקבותיה – “והיתה צעקה גדֹלה בכל ארץ מצרים… וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא”. בתוך תיאור […]

בידי מי מפתח הגאולה – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

על מצות פדיון הבן. מעובד מדברי הרב. בסוף פרשת השבוע אנו מוצאים את מצות פדיון הבן. מצוה זו רמוזה גם בשם הפרשה בא – ראשי תבות בכור אדם, ביטוי המופיע פעם אחת בתורה – בפרשתנו. השרש של מצוה זו הוא יציאת מצרים – שה’ פודה אותנו. לכן בכל דרושי החסידות, בכל הספרים הקדושים, מצות פדיון הבן קשורה […]

שיעור בדבר מלכות לפרשת בא – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

מתוך התוועדות ד’ שבט תשס”ז. נרשם ע”י איתיאל גלעדי, לא מוגה. מתוך הדברים: פרצוף צרופי השרש ערף. פרשת השבוע פותחת “בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו וכו’”. בעצם זו הפעם השלישית שכתוב “בא אל פרעה” – יש פעמיים בפרשת “בשלח”, לפני מכת צפרדע ולפני מכת דבר, וכאן פעם שלישית, לפני מכת ארבה (שהיא […]

פרשת בא לפי שבע המידות – מו”ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד ועד מלכות.מתוך מעין גנים תשס”ב. בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: ידיעת חסדי ה’ בשנה זו עוסקים אנו בהקבלת ז הקרואים בפרשה ל-ז מדות הלב – חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. לחלוקת הקרואים ישנה מסורת, אך יסודית ממנה היא החלוקה ל-גן פרשות (הנזכרת במדרשים ובקבלה), והחלוקה לפרשיות (בה […]

ויהי בחצי הלילה – יוסף פלאי

על רגע הגאולה ממצרים, בחצי הלילה בדיוק, במכת בכורות. יציאת מצרים עומדת ביסוד אמונת ישראל; כל התורה בנויה על הציר של יציאת מצרים, בכל הזמנים המקודשים אנו מציינים “זכר ליציאת מצרים”, ובכל יום ויום עלינו להזכיר את יציאת מצרים[1]. ניתן לומר שיציאת מצרים היא כל הסיפור הארוך, מהולדת משה רבינו, דרך עשר-המכות ועד שיצאנו מבין […]

אביב של גאולה – ישראל אריאל

הגאולה אינה באה כאביב נעים אלא בדם ואש ותמרות עשן. יציאת מצרים היתה באביב, “היום אתם יוצאים בחודש האביב“. “עת הזמיר” מגיעה אז, וזהו גם הזמן לזמירות חדשות ולתקוות חדשות. יציאת מצרים מעוררת את האוטופיות (– חלומות וחזונות לתקון החברה והעולם). ובאמת, מה מתאים יותר מלחגוג בזמן כזה את לידת כנסת-ישראל, ומלהצטרף אל שיר האהבה הגדול שבין […]

בחפזון יצאנו ממצרים – הרב יצחק שפירא

היציאה החפוזה לגאולה נשארת בזכרון ישראל לעולם ועד. “וככה תאכלו אותו, מתניכם חגורים.. ואכלתם אותו בחפזון פסח הוא לה’”. “כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה”. חז”ל כבר השוו בין יציאת מצרים, שהיתה בחפזון ובמהירות, לבין הגאולה העתידה שעליה נאמר “כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון” (ישעיה נב, יב. וראה שמות רבה יט, ו). מדוע באמת היתה יציאת […]