מבוא השער – לשער היחוד והאמונה

15

נקודות ובאורים על שער היחוד והאמונה לאדמו"ר הזקן – סוד הצמצום ומשמעותו

מאת הרב יצחק שפירא