דברי תורה לפרשת תצוה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. ידוע שבפרשת תצוה לא מוזכר שמו של משה רבינו. ואלה דברי בעל הקדושת לוי זצ"ל (עם קצת ביאור ורמזים בד"א בסוגריים מרובעות): נבוא לבאר ולתרץ על הקושיא שמקשים כל המפרשים, למה לא נזכר משה בפרשה זו? [מאז שנולד משה, בפרשת שמות (תחילת חומש שמות), ועד […]

פרשת תצוה לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד עד מלכות. מתוך מעין גנים תשס"ב בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: "אתה כהן לעולם" בפרשת תצוה לא מופיע שמו של משה רבינו, אך כל כולה מופנית אליו – כפתיחת הפרשה: "ואתה תצוה" – ובחסידות מבואר כי בפרשה זו עולה משה אל העצם שלו, שלמעלה משמו […]

החושן והציץ – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

החשן נמצא על לב אהרן והציץ על מצחו – על היחס בין השניים. מעובד מדברי הרב. כשמנסים לאתר את נקודת המוקד בתוך תפארת בגדי הכהן הגדול, אנו מגלים שני מוקדים: "חשן המשפט" הנתון על לב אהרן ו"ציץ נזר הקדש" אשר על מצחו. בשני בגדים- תכשיטים  אלו חקוקות אותיות ומלים – "קֹדש להוי'" על הציץ, ושמות […]

זית רענן יפה פרי תֹאר – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מתוך מעין גנים בעריכת איתיאל גלעדי. פרשתנו פותחת בצווי הבאת השמן לנרות המנורה, והמדרש מרחיב לבאר על תכונות "שמן זית זך כתית למאור" שיש בישראל, מהם נלקח השמן ומן הסתם בהם צפונות תכונותיו. בהסתמך על הפסוק "זית רענן יפה פרי תֹאר קרא הוי' שמך" מונה המדרש שבע תכונות יחודיות לזית – ג תכונות השייכות לאורו של שמן […]

עצמותו של משה רבינו – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

מעין גנים בעריכת איתיאל גלעדי. פרשת תצוה נקראת בסמיכות ל-ז' אדר (ובשנה מעוברת, ז' אדר א') – יום הולדת ופטירת משה רבינו. והנה, למרבה הפלא, זו הפרשה היחידה (לאחר הולדת משה) ששם משה לא נזכר בה כלל. יש שפירשו את 'העלמות' משה מהפרשה כרמז להסתלקותו. אמנם, החסידות[1] מסבירה כי דווקא הפרשה ממנה נעדר שמו של משה […]

בגדי אהרן – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

יש בגדים בוגדים של יחצ"נות חיצונית, ויש בגדים המבטאים אמת פנימית. עיון בבגדי אהרן הכהן לעומת בגדו של משה רבינו. האם גברים צריכים להקדיש תשומת לב לבגדים? התשובה המקובלת היא: קצת, אך לא יותר מדי. כך כותב הרמב"ם "מלבוש תלמיד חכם מלבוש נאה ונקי, ואסור לו שימצא בבגדו כתם או שמנונית וכיוצא בהן, ולא ילבש […]

דברי תורה לפרשת תרומה – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

דברים עמוקים ורמזים מתוקים מתוך 'דבר תורה יומי' שכתב הרב עצמו. א.  "וידבר הוי' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת". פרשת תרומה היא הפרשה הראשונה בתורה שפותחת בפסוק "וידבר הוי' אל משה לאמר". בכל […]

פרשת תרומה לפי שבע המידות – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

התבוננות בפרשה על פי הקבלת שבעת הקרואים לשבע המידות – מחסד ועד מלכות.מתוך מעין גנים תשס"ב. בעריכת איתיאל גלעדי. חסד: "ממלכת כהנים" כבפרשות רבות, "ראשון" הוא רקע לכל הפרשה – ה' קורא לישראל להתנדב לבנין המשכן וכליו, וזו הכנה לכל פרטי ציוויי הבניה בהמשך. העיקר כאן הוא נדבת הלב – התעוררות החסד של עם ישראל […]

והיה מחניך קדוש, ועשו לי מקדש – מו"ר הרב יצחק גינזבורג

על סמיכות המצוות "לא ישבו בארצך" ו"ועשו לי מקדש". מעובד מדברי הרב. פי שיטת הרמב"ם במנין תריג מצות תורתנו הקדושה (וכן ספר החנוך וכל מוני המצות הנמשכים אחריהם), מצות "שלא להושיב עובדי עבודה זרה בארצנו, שנאמר 'לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי'" שבסוף פרשת משפטים, סמוכה למצוה "לבנות בית הבחירה, שנאמר 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'" […]

המקדש בקו האופק – יוסף פלאי

בניין המקדש בתוך המערכת הכוללת של כינון מלכות ישראל "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". מדברי הרמב"ם בתחילת הלכות בית-הבחירה, עולה כי ציווי זה אינו מתייחס רק לשעתו, להקמת המשכן על ידי משה רבינו במדבר סיני, אלא גם לכל הדורות (וכן כותב אור-החיים הקדוש על אתר). סיוע לדבר ניתן להביא מהפעם הקודמת שנזכר המושג "מקדש" – […]

הרשמו לתפוצה וקבלו מידי שבוע מאמר מרתק על הפרשה: